Nu & framåt

Steget "Nu & framåt" är en workshop med alla medarbetare på enheten där det kommande arbetet planeras. På så sätt involveras hela enheten och delaktigheten i gruppen kan öka. Målsättningen är att ta fram jämställdhets- och jämlikhetsintegrerade aktivitetsplaner för de nyckeltal som enheten ska jobba med enligt styrmodellen. Det är också ett bra tillfälle att stärka arbetsgruppens kompetens inom områden där det behövs. 

Före

Gör dessa moment före aktiviteten på detta steg.

 • Arbetsgruppen bokar in ett tillfälle för workshop med hela enheten. Workshopen görs med fördel i samband med ordinarie aktivitetsplansworkshop. Utgå från era förutsättningar när ni planerar datum, tidsomfattning och antal nyckeltal. 
 • Ta en kaffe eller lunch med din förvaltningschef/ avdelningschef för att kolla av strategisk inriktning och om det är någon prioritering eller liknande från hens sida som du ska ta med dig.
 • Förbered er aktivitetsplansworkshop med inspiration av instruktion/ körschema (finns på G: styrmodellen).
 • Gör research kring de nyckeltal ni valt ut. Vilka av dem kan kopplas till problem med ojämställdhet eller ojämlikhet? Vilka berör inkludering av nya svenskar? Ett tips kan vara att ta del av kommunens analysrapport där vissa av nyckeltalen analyseras. Ni kan även ta del av en rapport från 2018 kopplat till jämställdhetsutmaningar här.    
 • Fundera kring om det finns kunskapsluckor/behov av fortbildning i gruppen för att kunna ta fram jämställdhets- och jämlikhetsintegrerande aktivitetsplaner.          
 • Omvärldsbevaka goda exempel som ni kan inspireras av. Ett tips är att kolla in hemsidan www.jämställ.nu och tipsbanken makeequal.se/tipsbanken/.
 • Om ni är på år 2 eller senare i denna process jämför ni er poäng i självskattningen jämfört med tidigare år. Hur ser utvecklingen ut?

Under

Dessa moment gör ni under själva aktiviteten på detta steg.

 • Påminn gruppen om ert uppdrag och er målgrupp. Vilka når ni? Vilka har ni svårt att nå?
 • För att skapa samsyn i gruppen kring vad som gör det viktigt att just ni arbetar med jämställdhet, jämlikhet och inkludering kan ni testa att göra övningen "Varför?". 
 • Arbeta fram era aktivitetsplaner med jämställdhet och jämlikhet som aktiva perspektiv.
 • Genomför workshop kring aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen (underlag för detta finns på G:). 
 • Genomför den eventuella kompetensutveckling som ni identifierat behov av. Det kan t.ex. vara någon i personalgruppen som delar med sig av en spetskompetens eller att ni tittar på något filmklipp. Det kan också handla om att ta in en extern föreläsare eller kommunens strateg. För grundläggande kompetenspåfyllnad om jämlikhetsarbete kan ni med fördel se webbföreläsningen in-inne-ut som Make Equal tagit fram. 

Efter

Gör dessa moment efter aktiviteten på detta steg.

 • Säkerställ att aktivitetsplanerna är tillräckligt konkreta och att ansvaret för genomförandet är tydligt fördelat.
 • Säkerställ att aktivitetsplanerna genomsyras av ett jämställdhets- och jämlikhetstänk. Ta hjälp av Välgrundat-matrisen.
 • Maila de färdiga planerna till kommunens mångfaldsstrateg för att få er Välgrundat-stämpel som bevis för att ni kvalitetssäkrats ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.