Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. Här hittar du information om laglighetsprövning och förvaltningsprövning. 

Laglighetsprövning

Kommunallagen ger den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt här, rätt att överklaga ett kommunalt beslut hos förvaltningsrätten. Beslutet kan bara angripas på de grunder som kommunallagen anger:

  • beslutet har inte tillkommit i laga ordning
  • beslutet avser något som inte är en kommunal angelägenhet
  • det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller anna befattning

Förvaltningsrätten kommer inte bedömma om beslutet är lämpligt eller skäligt. Om förvaltningsrätten bifaller överklagandet, kan den bara upphäva beslutet och inte ersätta det med ett nytt beslut.

Överklagandetiden är tre veckor från det att protokollet är justerat och överklagandetiden, det vill säga anslagstiden, finns publicerat på kommunens digitala anslagstavla.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär kommer ifråga när det gäller beslut som utgör myndighetsutövning, till exempel ekonomiskt bistånd eller prövning av bygglov. Rätten att överklaga är begränsad till den som berörs av beslutet och både laglighet och lämplighet prövas. Vid ett bifall till överklagandet kan den överprövande instansen inte bara upphäva tidigare beslut utan även fatta ett nytt beslut.

Överklagandetiden för förvaltningsbesvär är tre veckor från det att den som berörs av beslutet fick del av beslutet.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-12-02
Skriv ut